Stadig økende kraftetterspørsel i etterkrigstiden

Helt i begynnelsen av 1950-årene var energiforbruket fremdeles i sterk endring i alle Tafjord Kraftselskaps eierkommuner, og prognosene for den framtidige kraftetterspørselen i forsyningsområdet pekte stadig oppover. Hovedsakelig hadde dette å gjøre med at folks levekår ble bedre i etterkrigstiden, og skyldtes i liten grad befolkningsøkning eller at flere husstander ble knyttet til forsyningsnettet. Samtidig måtte det også tilskrives en holdningsendring blant sunnmøringene, for tidligere hadde spesielt innbyggerne i landkommunene vært svært skeptisk til den elektriske energien. Krigsårene hadde imidlertid vist dem hvor avhengig det sunnmørske samfunnet var blitt av energiformen. For eksempel mer enn tredoblet forbruket i Norddal kommune seg i løpet av en tiårsperiode fra 1940/41–1952/53. I tillegg handlet også forbruksøkningen om etableringen av nye industribedrifter innenfor Tafjord Kraftselskaps forsyningsområde. For mens den sterkeste industrialiseringen på Sunnmøre i første omgang var kommet i bygdene som lå utenfor dette området, utviklet industrien seg i etterkrigstiden sterkt også her.

 

En tredje kraftstasjon

I 1953 vedtok derfor Tafjord Kraftselskap å bygge ut enda en kraftstasjon – Tafjord 3. Denne skulle plasseres på Kaldhussæter, slik at en kunne utnytte de allerede regulerte vannmengdene der oppe. I tillegg skulle vannet fra Vikvatnet og Slettedalvatnet føres til den nye stasjonen. Arbeidet ble satt i gang sommeren 1954, og også denne gangen ble nye metoder prøvd ut. I stedet for å kle trykksjakten med rør slik som forrige gang, ble det valgt en såkalt råsprengt trykksjakt helt uten fôringer. Også dette var en relativt lite utprøvd metode, men det ble fastslått at Tafjordfjellet ville tåle trykket. Selve kraftstasjonen ble lagt 450 meter inn i fjellet, slik at trykksjakten skulle ha nok overdekning. Tafjord 3 ble satt i drift i 1958. Med de tre kraftstasjonene hadde Tafjord Kraftselskap en samlet generatorkapasitet på 74 350 kilovoltampere.

Tafjord 3 var trolig det anlegget i verden med høyest vanntrykk i råsprengt trykksjakt da kraftverket ble satt i drift i 1958. Tafjord 3 ble plassert 450 meter inne i fjellet ved Kaldhussæter og utnyttet fallet fra Slettdalsvatnet.

Kraftstasjonen til Tafjord 3 ble lagt i fjell ved Kaldhussæter, 10 kilometer sør for Tafjord. Dette var før fjernstyringens tid, og stasjonen krevde døgnkontinuerlig bemanning. Foto: TAFJORD.
Utdrag fra filmen «Tafjord Kraftselskap 50 år», en Lasse Thorseth film laget til Tafjord Kraftselskaps 50-års jubileum i 1967. Filmen kan sees i sin helhet her.

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • Kleiva, Ivar. 1975. Grunn og gror. Norddal Bygdebøker, band III, Kultursoge. Bergen, Boktrykk.
  • Tenfjord, Johan Kaare. 1992. Tafjord Kraftselskap 1917–1992. Brattvåg, Hatlehols Trykkeri.